30 เมษายน 2562 ศูนย์ War Room หมอกควันและไฟป่าลำปาง ย้ำ แนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังพ้นกำหนดเวลาห้ามเผา

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190430070201810

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำปาง (War Room) แจ้งว่าตามที่จังหวัดลำปางมีประกาศห้ามและงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง รวมทั้งการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นเวลา 80 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง กรณีมีความจำเป็นต้องการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช เศษวัสดุการเกษตร หรือวัสดุอื่น  ขอให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังจากสิ้นสุดกำหนดวันห้ามเผา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 โดยให้ศูนย์ฯ ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์แผนการแบ่งพื้นที่เพื่อกำหนดการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และข้อปฎิบัติให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับพื้นที่ที่มีความประสงค์จะดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ให้จัดการด้วยวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน เช่น การไถกลบตอซัง หรือเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตร การทำปุ๋ยหมัก หรือการนำไปเป็นอาหารสัตว์ กรณีมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกินของตนเอง ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่นั้น  ก่อนที่จะดำเนินการเผาทุกครั้ง โดยต้องจัดทำแนวกันไฟ ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ และควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น  ได้ พร้อมประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่ จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ หรืออนุญาตแล้ว แต่ไม่ทำแนวกันไฟ และไม่ได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน หรือปล่อยปละละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง โดยเฉพาะผู้ที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดจะพิจารณาดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้นทุกราย